แคปซูลถ่านกัมมันต์กักเก็บน้ำมันหอมระเหยสกัดจากพืชสมุนไพรไทยสำหรับลดความเครียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพลิน คุณาพรชัยพงศ์, ระวีร์วัชร์ เชาวนพูนผล, อลิษา โธมัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ ศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและผลิตแคปซูลถ่านกัมมันต์กักเก็บน้ำมันหอมระเหยสกัดจากพืชสมุนไพรไทยสำหรับลดความเครียด โดยสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทย ได้แก่ เหง้าขิง ขมิ้น ใบโหระพา และผิวผลมะกรูด ที่มีสารลินาลูออล (Linalool) ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดได้ กักเก็บไว้ในถ่านกัมมันต์ร่วมกับกระบวนการทางเคมี “เอนแคปซูเลชัน” (Encapsulation) เพื่อผลิตเป็นแคปซูลขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้น โดยนำพืชสมุนไพรที่ผ่านการอบแห้งมาสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ พบว่าเมื่อเริ่มต้นจากพืชสมุนไพรอบแห้งน้ำหนักที่เท่ากัน ปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ตามลำดับ ดังนี้ ใบโหระพา < เหง้าขิง < ผิวผลมะกรูด < ขมิ้น จากการศึกษาการกักเก็บน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ในถ่านกัมมันต์ พบว่าอัตราการคายซับ (Desorption) ของน้ำมันหอมระเหยเรียงลำดับจากน้อยไปมากของพืชแต่ละชนิด ได้แก่ เหง้าขิง ขมิ้น ผิวมะกรูด และใบโหระพา มีค่าเท่ากับ 0.00067 0.00075 0.00083 และ 0.00108 กรัมต่อนาที เมื่อนำถ่านกัมมันต์ที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชัน โดยควบคุมขนาดของแคปซูลที่ 0.5, 0.6 และ 0.7 มิลลิเมตร พบว่าน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดมีอัตราการคายซับของกลิ่นที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลชัน นอกจากนี้ผลการทดสอบ (Sensory Evaluation) กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน เปรียบเทียบถ่านกัมมันต์กักเก็บน้ำมันหอมระเหยก่อนและหลังกระบวนการเอนแคปซูเลชัน พบว่าแคปซูลถ่านกัมมันต์กักเก็บน้ำมันหอมระเหยของพืชแต่ละชนิด ผู้ทดสอบมีความพึงพอใจมากกว่า เนื่องจากกลิ่นที่คายซับออกมาไม่ฉุนจนเกินไปและผู้ทดสอบมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น เรียงลำดับความพึงพอใจ ดังนี้ ขมิ้น < ขิง < มะกรูด < โหระพา ซึ่งแคปซูลถ่านกัมมันต์กักเก็บน้ำมันหอมระเหยที่ผลิตได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การนำแคปซูลถ่านกันมันต์กักเก็บน้ำมันหอมระเหยบรรจุในถุงผ้าสปันบอนด์ โดยใช้งานร่วมกับหน้ากากอนามัยเพื่อลดความเครียดเวลาสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือบรรจุถุงผ้าฝ้ายไว้ในห้องนอน ห้องน้ำ หรือภายในห้องโดยสารรถยนต์ ซึ่งจะเป็นการทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยในท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ