เครื่องกายภาพบำบัดสำหรับช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรประภา ชินวงษ์ทัน, อรรัมภา ปทุมมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เชาว์ ภู่จำรูญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพฤติกรรมการทำงานและการเกิดอุบัติเหตุของคนไทย ทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อมีปัญหาในการทำงาน รวมทั้งสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อปี 2552 และในปี 2559 มีจำนวนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 16.5 ของประชากรในประเทศไทย ล้วนต้องอาศัยการทำกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ แต่การทำกายภาพบำบัดทุกวันนี้มีค่าใช้จ่ายสูง อันเนื่องมาจากต้นทุนในการนำเข้าเทคโนโลยีกายภาพจากต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคดังกล่าวในเชิงปริมาณ

คณะผู้จัดจึงได้คิดค้นเครื่องกายภาพบำบัดสำหรับช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหว ที่สามารถลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่สำหรับจัดวาง เพื่อที่ผู้ป่วยสามารถทำการกายภาพได้ภายในที่อยู่อาศัย โดยเครื่องกายภาพบำบัดสำหรับช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหว จะมีขนาดเล็ก ใช้รอกในการช่วยผ่อนแรงและยกขาขึ้น และเมื่ออาการของผู้ป่วยดีขึ้นก็สามารถปรับระดับการช่วยผ่อนแรงได้

ดังนั้นเครื่องกายภาพบำบัดสำหรับช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวจะช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อของผู้ป่วย ลดต้นทุนในการนำเข้าเทคโนโลยีกายภาพจากต่างประเทศ และประหยัดพื้นที่สำหรับจัดวางเครื่องกายภาพบำบัดได้