เครื่องตรวจสอบแก๊สมีเทนภายในถังหมักก๊าซชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรัมภา ปทุมมาศ, รชต มั่นจีระ, ภูวเดช อยู่ม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาพันธ์ จันทะคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน เครื่องตรวจสอบแก๊สมีเทนภายในถังหมักก๊าซชีวภาพ

สมาชิกผู้ร่วมโครงงาน ด.ญ.อรรัมภา ปทุมมาศ ด.ช.รชต มั่นจีระ ด.ช.ภูวเดช อยู่ม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษา นาย มหาพันธ์ จันทะคุณ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก

แนวคิด ที่มาและความสำคัญ

ก๊าซมีเทน ที่เกิดจากการหมักของ สารอินทรีย์ในปัจจุบันมีการทำก๊าซหมักชีวภาพ โดยใช้ถังหมักชีวภาพ ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิและค่าPH ให้เหมาะสม หลังจากนั้นจึงปล่อยทิ้งไว้ ซึ่งไม่มีเวลาแน่นอนดังนั้น เราจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์

เครื่องตรวจก๊าซมีเทนที่จะติดตั้งอยู่ในถังหมักชีวภาพ และจะส่งข้อมูลไปที่Smart Phone

ปัญหา และ สมมติฐานปัญหา

ในปัจจุบัน มีการผลิตก๊าซมีเทน จากชีวภาพโดยเราไม่สามารถควบคุมได้โดยเราจะทำให้ควบคุมและปรับได้หรือไม่

สมมติฐาน

เราสามารถทำได้โดยใช้ บอร์ดKid Bright และ ควบคุมในสมาร์ทโฟน

เป้าหมายโครงงาน

1.เพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซมีเทนภายในถังหมักชีวภาพและส่งข้อมูลเข้าสมาทโฟน

2.เพื่อตรวจวัดอุณหถูมิภายในถังหมักชีวภาพ และส่งข้อมูลเข้าสมาทโฟน

3.เพื่อตรวจวัดค่าPHภายในถังหมักชีวภาพ และส่งข้อมูลเข้าสมาทโฟน