เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดศัตรูพืชของหนอนตายหยากและหางไหลแดงในต้นกะเพรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร วชิรภูษิต, ชาญธิษณ์ จรัสวัชรากร, ธีรวัฒน์ พวงคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล พลอยมีค่า, พิชญา สัตยาทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยเรานั้นได้ให้ความสำคัญของการเกษตรเป็นลำดับต้นๆและผู้คนสนใจต้องการบริโภคพืชผักที่สะอาดปลอดสารพิษและแมลงเพื่อสุขภาพ จึงได้มีผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ปราศจากสิ่งป้นเปื้อนของสารเคมีให้น้อยที่สุด ในอดีตประเทศไทยเคยนิยมใช้สมุนไพรในการกำจัดและป้องกันศัตรูพืช แต่ในปัจจุบันถูกสารเคมีและสารพิษที่ใช้ในการป้องกันศัตรูพืชมาแทนที่สมุนไพรธรรมชาติ เนื่องจากหาซื้อง่ายและใช้งานสะดวกและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า แต่เทคโนโลยีเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค สัตว์และสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ในระยะยาว จึงเป็นสาเหตุให้มนุษย์ให้ความสำคัญ และความสนใจในการปลูกพืชปลอดสารพิษ ดังนั้นพืชสมุนไพรนั้นจึงเป็นทางเลือกในการป้องกันศัตรูพืชที่ปลอดภัยที่สุด

โดยเกษตกรนั้นมีปัญหาหลายปัจจัยเช่น ต้นทุนการผลิตสูงและผลผลิตมีราคาไม่แน่นอน ดินเสื่อมโทรม ขาดน้ำในฤดูแล้งแต่ปัญหาสำคัญที่มีคือ แมลงศัตรู ศัตรูพืช เนื่องจากมีในทุกฤดูและสร้างปัญหามากมายเช่น ลดผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดโรคพืช ซึ่งเเมลงศัตรูพืชมักพบเจอในบริเวณที่มีพืชอาศัยอยู่แมลงศัตรูพืชบางชนิดสร้างความเสียหายเเก่พืชได้น้อย เเต่มีเเมลงศัตรูพืชหลายชนิดที่สร้างความเสียหายเเก่พืชอย่างมากเรียกว่า เเมลงปากดูด เช่น เพลี้ย เเมลงหวี่ขาว ไรเเดง เเละมวนต่างๆเเมลงชนิดนี้ดูดกินน้ำเลี้ยงที่สำคัญของพืช ส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตช้าหรือพืชอาจโดนเเย่งน้ำจนเเห้งตายสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างมาก การใช้พืชสมุนไพรป้องกันเเมลงศัตรูพืชไม่ได้เป็นวิธีการป้องกันศัตรูพืชได้อย่างสมบูรณ์ แต่สามารถลดการรุกรานของเหล่าศัตรูพืชได้และปลอดสารพิษ อีกทั้งสมุนไพรที่งานวิจัยนี้เลือกหาได้ง่ายในชุมชนชนบท

ซึ่งงานวิจัยนี้ได้เลือกต้นกะเพราเนื่องจากต้นกะเพราสามารถปลูกได้ง่ายซึ่งมีการใช้สอยมากมายในครัวเรือนและยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกเช่น ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันอาการหวัด แก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน ช่วยขับลมในกระเพาะ แก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้

ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้สารสกัดต้นหนอนตายหยากและต้นหางไหลแดงสามารถใช้เพิ่มผลผลิตหรือกำจัดแมลงกับต้นกะเพราเพื่อกำจัดศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้แก่ต้นกะเพรา