เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยเม็ดโดยใช้ EM

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมทัต พจมานพรชัย, ณัฐวัฒน์ ภาระนัง, ศุภวิชญ์ สถิรวัฒนากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สันติราช จอมใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี มีรายงานว่าปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 26.77 ล้านตัน ซึ่งในปริมาณนี้มีขยะอาหารมากถึง 64% ของขยะทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างเครื่องย่อยเศษอาหาร โดยวิธีนี้ไม่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศ ไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแต่มีราคาที่สูง จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยที่มีในปัจจุบัน คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะประดิษฐ์เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยเม็ดโดยมีการใช้ EM หรือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการย่อยเศษอาหาร ซึ่งมีหลักการคือนำสาร EM มาผสมกับเศษอาหารหรือขยะสดในปริมาณที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องกวนความเร็วต่ำเพื่อให้เกิดการคลุกเคล้าเข้าด้วยกันตลอดเวลา จุลินทรีย์ที่อยู่ในสารตั้งต้น ก็จะทำหน้าที่ย่อยสลายเศษอาหารและขยายจำนวนออกเรื่อย ๆ ทำให้เศษอาหารกลายสภาพเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้ เมื่อการคลุกเคล้าได้ที่ก็จะทำการส่งต่อไปที่เครื่องอัดเม็ด เพื่อทำให้อยู่ในรูปร่างที่สามารถใช้งานได้และเก็บรักษาได้ง่าย ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนสารตั้งต้น EM ส่วนเครื่องกวนและคลุกเคล้าเศษอาหาร ส่วนเครื่องบีบอัดเศษอาหารเป็นปุ๋ยเม็ด และส่วนเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยเม็ดโดยใช้ EM โดยผลการศึกษาคือ เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยเม็ดสามารถทำงานได้จริงย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยและทำให้กลายเป็นปุ๋ยเม็ดได้ ซึ่งมีประโยชน์คือลดปริมาณเศษอาหารที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยตามท้องตลาดและเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยเม็ดสามารถใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น