แผ่นปุ๋ยชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร แก้วหงษ์, พฤฒพร บุนนาค, ลลิตา แม้นมาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

.