แผ่นฟิล์มไคโตซาน-อะไมโลส ชะลอการเกิดราบนขนมปัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญารัตน์ ทรงศรี, จันสุดา จันทะไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์, สุวดี สารพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้ฟิล์มพลาสติกสำหรับห่ออาหารเป็นจำนวนมาก

ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม จึงมีแนวคิดที่จะผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซาน-อะไมโลสจากแป้งข้าวโพดและแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน สามารถใช้ในการถนอมอาหาร ย่อยสลายได้ง่าย แล้วนำไปทดสอบคุณสมบัติในการยืดหยุ่น ระยะเวลาในการย่อยสลาย และทดสอบความสามารถในการถนอมอาหารโดยการนำไปห่อขนมปัง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อพัฒนาแผ่นฟิล์มให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด