การพัฒนาแอปพลิเคชันในการสำรวจและเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตเพื่อบ่งบอกคุณบอกคุณภาพน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัด คงมิ, ธนาธร ขุนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิ์เจริญ ประคำศรี, ฐิติรัตน์ เจริญตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สัตว์น้ำเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดีเนื่องจากแหล่งน้ำใดมีความหลากหลายของสัตว์น้ำสูงแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีสภาพเหมาะสมและมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีผลดีต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทำให้โซ่อาหารและสายใยอาหารของแหล่งน้ำมีความสลับซับซ้อนและจัดเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำได้ดี เช่น ตัวอ่อนแมลงปอ แมลงหนอนปลอกน้ำ แมลงน้ำ เป็นต้น การสำรวจและเก็บข้อมูลของสัตว์ประเภทนี้มีวิธีการตรวจสอบด้วยวิธีการสุ่มตักในบริเวณพื้นที่ที่ต้องการศึกษาและนำสัตว์ที่สุ่มได้มาเปรียบเทียบโดยใช้คู่มือและแผ่นพับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำจืดซึ่งเป็นวิธีการที่เสียเวลาในการสำรวจและเก็บข้อมูล ดังนั้นคณะผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อเป็นดัชนีวัดคุณภาพความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ