การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการสร้างสมการเพื่อคำนวณหาระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละวิธีให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา ทองปี้, ฐปนรรฆ์ อุทัยรังษี, ชินกฤต เพชรย้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรี ลักษณะคชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการสร้างสมการเพื่อคำนวณหาระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละวิธีให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เป็นการนำสมการไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการคำนวณหาระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละวิธีให้เหมาะสมกับตนเอง โดยนำความรู้เรื่อง สถิติ และสมการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยพิจารณาจากข้อมูลพลังงานที่สามารถเผาผลาญได้จากการออกกำลังกายวิธีต่างๆ ส่วนสูง น้ำหนักและปริมาณพลังงานที่ได้จากการรับประทานในแต่ละวันของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการคำนวณเวลาออกกำลังกายแต่ละวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถคำนวณหาระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละวิธีให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เมื่อนำมาใช้กับกลุ่มผู้ใช้งานแล้ว ได้ผลลัพธ์เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งสามารถทำได้ง่ายและมีความปลอดภัย รวมถึงยังสามารถทำให้ผู้ใช้มีเป้าหมายในการลดน้ำหนักในแต่ละวันที่ชัดเจนอีกด้วย และจากผลการทดลองใช้แอปพลิเคชันคำนวณหาระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละวิธี ซึ่งได้นำสมการที่สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชัน พบว่า แอปพลิเคชันสามารถช่วยคำนวณเวลาในการออกกำลังแต่ละวิธีให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ตามที่คาดหวัง เมื่อนำแอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้สมการเพื่อคำนวณหาระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละวิธีมาใช้ทดสอบกับผู้ใช้งานในกรณีเพศเดียวกัน วิธีในการออกกำลังกายเหมือนกัน ปริมาณพลังงานใกล้เคียงกัน แต่น้ำหนักส่วนเกินต่างกัน คนที่มีน้ำหนักส่วนเกินเยอะกว่าจะต้องออกกำลังกายมากกว่า ในกรณีของคนที่เพศเดียวกัน น้ำหนักส่วนเกินและปริมาณพลังงานใกล้เคียงกัน แต่วิธีการออกกำลังกายต่างกัน คนที่เลือกวิธีการออกกำลังที่เผาผลาญพลังงานได้น้อยกว่า จะต้องออกกำลังกายมากกว่า และหากวิธีในการออกกำลังกายเหมือนกัน น้ำหนักส่วนเกินและปริมาณพลังงานใกล้เคียงกัน แต่เพศต่างกัน เพศหญิงจะต้องออกกำลังกายมากกว่าเพศชาย แอปพลิเคชันสามารถช่วยคำนวณเวลาในการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลตามวิธีการออกกำลังกายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ความต้องการหรือความถนัด ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยทั่วไป