ไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากซังข้าวโพด เสริมแร่ธาตุ สำหรับปลูกต้นกล้าข้าวในช่วงหน้าแล้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ตาปนานนท์, อภิชญา พัฒนชัยโกศล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวของไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จากซังข้าวโพดที่เสริมแร่ธาตุและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปลูกต้นกล้าข้าวระหว่างไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จากซังข้าวโพดที่เสริมแร่ธาตุที่มีอัตราส่วนแตกต่างกัน โดยสังเคราะห์คาร์บอกซิเมธิลเซลลูโลส (ซีเอ็มซี) จากเซลลูโลสของซังข้าวโพด ด้วยปฏิกิริยาคาร์บอกซิเมทิเลชัน จากนั้นสังเคราะห์ไฮโดรเจลด้วยการใช้กรดซิตริกเป็นสารเชื่อมขวาง ซึ่งโครงการนี้มีการแปรผันอัตราส่วนสารละลายซีเอ็มซีต่อสารละลายกรดซิตริก เป็น 1:1, 1:2, 1:3, 2:1 และ 3:1 ตามลำดับและนำมา ขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล แล้วทำการทดสอบค่าการดูดซับน้ำ ค่าการละลายน้ำ สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มตามวิธีมาตรฐาน ASTM D882-80a และศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรเจลในการเพาะต้นกล้าข้าว โดยคาดว่าประสิทธิภาพของไฮโดรเจลต่อการเจริญเติบโตของปลูกต้นกล้าข้าว จะแตกต่างกับการเติบโตของต้นกล้าข้าวจากดิน เนื่องจากไฮโดรเจลมีคุณสมบัติดูดซับน้ำสูงกว่าดิน และไฮโดรเจลที่มีสูตรแตกต่างกัน จะมีประสิทธิภาพในการปลูกต้นกล้าข้าวที่แตกต่างกัน เนื่องจากไฮโดรเจลแต่ละสูตร มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำที่แตกต่างกัน