ไม้กวาดหลากประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร ลี้สุวรรณกุล, ทศสันต์ เจริญวัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาปริมาณขยะ นับเป็นปัญหาสำคัญของโลก ที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย ยิ่งในช่วง Covid-19 ผลจากการที่คนอยู่บ้านมากขึ้น มีการสั่งสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น ผลกระทบจากการสั่งสินค้า ออนไลน์ ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น จากช่วงก่อนหน้านี้ถึง 15% คือจากวันละ 5,500 ตัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน จากข้อมูล สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยนั้น มีถึง 44.4% ที่กำจัดอย่างไม่ถูกต้อง จึงเกิดกระแสนิยมใหม่ขึ้นมานั่นคือ ซีโร่เวสต์ ว่าด้วยการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันต่างๆ ใหเ้หลือน้อยหรือไม่ม่ีเลยเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางผู้จัดทำนวัตกรรมจึงเล็งเห็นว่าปริมาณขยะที่เกิดจากไม้กวาดเองก็เป็นปริมาณที่ไม่สามารถมองข้ามได้ อีกทั้งยังไม่มีนวัตกรรมที่ออกมาเพื่อลดปริมาณขยะจากไม้กวาดอย่างจริงจัง ประกอบกับไอเดียการเปลี่ยนหัวไม้ม็อบถูพื้นที่สามารถลดปริมาณขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้จัดทำนวัตกรรมจึงสนใจที่จะนาแนวคิดดังกล่าว มาผนวกรวมกับไม้กวาดเพื่อให้ได้ไม้กวาดที่สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้จริง

ปัญหาของไม้กวาดแบบเดิมคือ เมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งแล้วขนดอกหญ้าหลุดออกจนหมดจนเหลือเพียงส่วนไม้ของไม้กวาดซึ่งไม่ได้ผุพังอะไรแต่ก็ทิ้งหรือเปลี่ยนใหม่ ผู้จัดทำนวัตกรรมจึงต้องการจะนำแนวคิดของการเปลี่ยนไม้ม็อบถูพื้นมาใช้ในนวัตกรรมนี้ ด้วยการให้บริเวณด้านดอกหญ้าสามารถเปลี่ยนแผงดอกหญ้าใหม่ได้ เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรไม้