ไฮโดรเจลเลี้ยงกล้วยไม้เหลืองจันทบูรจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดจากเปลือกกล้วยหักมุกเพื่อเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา น้อยประชา, ณัชชา สกุลณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยไม้เหลืองจันทบูรเป็นกล้วยไม้ป่าพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันเหลือจำนวนไม่มาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จึงได้มีการนำมาเพาะเลี้ยงบนไฮโดรเจลที่มีธาตุอาหารสูตร MS medium เสริมด้วยธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมจากเปลือกกล้วยหักมุก ไฮโดรเจลเป็นพอลิเมอร์แบบโครงร่างตาข่ายที่มีความสามารถในการกักเก็บของเหลวแล้วค่อยๆ ปล่อยออกมา ทำให้กล้วยไม้เหลืองจันทบูรได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสม และมีการเจริญเติบโตที่ดี