การทดลองเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารจากหางไหลแดง (Derris elliptica B.) ที่สามารถทำให้ปลาทอง (Carassius auratus) สลบได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกิตติ์ พิชัย, ธัญรดา บัวศรี, เพ็ญพิชชา พงษ์ตุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ส่วนมากปลาทอง (Carassius auratus) ที่เลี้ยงอาจจะเป็นโรคปรสิต จึงต้องมีการตรวจสอบสุขภาพ และพลานามัยของปลาทอง และในการทำความสะอาดบ่อปลา หรือตู้ปลา ตามสัญชาตญาณของปลา เมื่อเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยก็จะดิ้นหนีจึงทำให้จับตัวได้ยาก ดังนั้นเราจึงเห็นว่าการตรวจสอบสุขภาพและพลานามัยปลา หรือการเคลื่อนย้ายปลาไปในที่ต่างๆ ควรจะทำให้ปลาสลบก่อน เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทางผู้วิจัยจึงมี ความสนใจอย่างยิ่งที่จะนำสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ในการทาให้ปลาทองสลบ โดย Rotenone เป็นสารที่สามารถสกัดได้จากพืช ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของปลาทอง ทำให้ปลาทองนั้นมึนงงและเคลื่อนไหวช้าลง หรือหยดุเคลื่อนไหว ทางผู้วิจัยเห็นว่าหางไหลแดง (Derris elliptica Bentham) เป็นพืชที่มีสาร Rotenone ปริมาณมากในราก จึงนำมาสกัด เป็นสารที่ใช้ในการสลบปลา ซึ่งเป็นสารสกดัจากธรรมชาติ และไม่ก่ออันตรายกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สาเหตุที่ผู้วิจัยใช้ไหลแดงในการทำสารสกัด เพราะรากของหางไหลแดงมี สาร Rotenone จำนวนมาก หางไหลแดงจึงนิยมนำมาทำเป็นยาฆ่าแมลง และยาเบื่อปลาซึ่งมีฤทธิ์แรง ทาง ผู้วิจัยจึงต้องการทราบความเข้มข้นของสารสกัดจากหางไหลแดงที่เหมาะสมเพื่อให้ปลาทองสลบนอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ใช้พืชท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ให้เหมาะสม