ระบบเซ็นเซอร์ไร้สายควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้นในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ ศรีโททุม, ณัชพล ร้อยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์