ระบบเซ็นเซอร์ไร้สายตรวจสอบสภาพอากาศและควบคุม ความชื้นดินของพืชในSmart Farm

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพล ร้อยศรี, กรวิชญ์ ศรีโททุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงถือวาภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ ที่สามารถทํารายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ปัญหาการหวั่นวิตกตภาวะอาหารขาดแคลน ยิ่งทําให้ความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรนั้นต้องใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งให้ได้ผลผลิตจึงมีความเสี่ยง นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศจะทําให้ความเสี่ยงในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นไปอีก และสภาพภูมิอากาศเพราะการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความสัมพันธ์ต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีการตอบสนองที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช จึงเป็นข้อจํากัดในการผลิตภาคเกษตรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ฝนตกไม่สม่ำเสมอ ฝนตกผิดฤดูกาล น้ำท่วม ความแห้งแล้ง โรคและแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแปรปรวนของน้ำฝนและการกระจายของฝนที่ไม่สม่ำเสมอ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลานั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างความเสียหายต่อภาคเกษตร ความเสี่ยงเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร นอกจากจะขึ้นอยูกับสภาพดินฟ้าอากาศและการใช้ปัจจัยการผลิตอื่นแล้ว ยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจของเกษตรกรตั้งแต่ต้นฤดูวาจะตอบสนองต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร แต่ปัจจุบันโครงงานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตรไทยมีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงงานที่ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผลผลิต ดังนั้นโครงงานที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิง ในการวิเคราะห์และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกและการตลาดภายใต้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มคุณภาพในผลผลิตของพืชในโรงเรือน

2.เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานของเกษตรกร

3.เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของพืชให้เหมาะสม

4.เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างการปลูกแบบธรรมดาและการปลูกโดยใช้การควบคุมโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย