ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุของดินในโรงเรือนเมล่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฐติชัย วันตะโพธิ์, ศิวกร เทพคำดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นระบบเซนเซอร์ที่ตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุในดินภายในโรงเรือนและสามารถเติมปุ๋ยให้แก่โรงเรือนในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของพืช หลักการทำงาน

1.อ่านค่า NPK ที่อยู่ในดิน 2.กำหนดเงื่อนไขการเติมปุ๋ย 3.เติมปุ๋ยให้แกดินที่ขาดแคลนแร่ธาตุ