การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุต้นธูปฤาษีร่วมกันชานอ้อยในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทกร ริยาพันธ์, วรพร เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเสียเกิดจากการปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนสารและยังไม่ได้รับการบำบัด ถูกปล่อยลงมายังแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการที่จะทำให้น้ำกลับมาอยู่ในสภาพที่พอเหมาะเพื่อนำกลับมาใช้ได้ใหม่ คือ การนำน้ำเสียมาบำบัด ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่ แอ่ง หนอง คลอง บึง พืชที่จะพบเห็นได้บ่อยและมีอยู่มากในบริเวณลุ่มน้ำ คือ ต้นธูปฤาษี ซึ่งต้นธูปฤาษีสามารถเจริญเติบโตในน้ำที่มีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ได้ โดยต้นธูปฤาษีสามารถช่วยบำบัดน้ำเสียที่มีค่าความเป็น กรด-เบส สูง และยังสามารถช่วยทำให้ค่า pH มีค่าเป็นกลาง นอกจากนี้ผู้จัดทำเล็งเห็นว่าชานอ้อย เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตอ้อย และชานอ้อยมีลักษณะเป็นเส้นใย และ มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้ดี และใช้น้ำยางพารามาเป็นตัวผสานวัสดุลอยน้ำ เพื่อสำรวจน้ำเสียของพื้นที่ต่างๆใน อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานีและพัฒนาวัสดุลอยน้ำจากต้นธูปฤาษี ร่วมกับชานอ้อยและน้ำยางพารา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในด้านต่างๆของวัสดุลอยน้ำ ผู้จัดทำจึงนำมาทำการทดลอง โดยใช้ต้นธูปฤาษีในส่วนของ ไหล และรากของต้นธูปฤาษี เพราะในส่วนของไหล และ ราก มีการดูดซึมได้มากที่สุด อ้างอิงจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว มาผสมกับชานอ้อยเพื่อใช้ชานอ้อยเป็นตัวดูดซับน้ำเพื่อช่วยให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีน้ำยางพารา 60% นำมาเป็นตัวผสานเพื่อใช้ในการขึ้นรูปวัสดุลอยน้ำ จากการศึกษาครั้งนี้คณะผู้จัดทำคาดว่าวัสดุลอยน้ำจากต้นธูปฤาษี ชานอ้อยและน้ำยางพารา สามารถช่วยในการลดปริมาตรสารโลหะหนักที่มีอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากให้ลดน้อยลงได้ และยังสามารถเป็นวัสดุทางเลือกในการใช้บำบัดน้ำเสีย เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดปัญหาขยะจากพืช