การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตจากพอลิเอสเตอร์เรซินแบบไม่อิ่มตัวร่วมกับเส้นใยฟางข้าวและกัญชงเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมุงหลังคาท่ีมีคุณสมบัติโปร่งแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิณณธรรม รักจรรยาบรรณ, ลลิตภัทร ขำมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก เช่น ชานอ้อย ตอซังข้าวโพด ฟางข้าว และนิยมนำ เส้นใยธรรมชาติมาเป็นส่วนเสริมแรง เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุคอมโพสิตสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เราจึงสนใจที่จะศึกษาเส้นใยฟางข้าวและเส้นใยกัญชงซึ่งมีปริมาณเซลลูโลสมาก ช่วยเพิ่มคุณสมบัติเชิงกลแก่วัสดุคอมโพสิต และสามารถนำมาผลิตเป็นส่วนเสริมแรงให้แก่วัสดุคอมโพสิตได้ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตจากพอลิเอสเตอร์เรซิ่นแบบไม่อิ่มตัวร่วมกับเส้นใยฟางข้าวและกัญชงที่ไม่ผ่านการปรับสภาพและเส้นใยฟางข้าวและกัญชงที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และไฮโดรเปอร์ออกไซด์ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมุงหลังคาที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง โดยใช้ปริมาณเส้นใยฟางข้าวต่อเส้นใยกัญชงในอัตราส่วน 60:40, 80:20, 40:60 และ 20:80 ตามลำดับ ขนาดความยาวเส้นใยประมาณ 10 มิลลิเมตร จากนั้นเติมสารเชื่อมประสาน ซึ่งโครงงานนี้ใช้พอลิเมอร์เมททริกซ์ชนิดพอลิเอสเตอร์เรซิ่นแบบไม่อิ่มตัว ทำการผสมร่วมกับเส้นใยที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25 ตามลำดับ นำมาขึ้นรูปเป็นวัสดุคอมโพสิต แล้วนำมาศึกษาคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำ การลามไฟตามมาตราฐาน UL-94 การส่องผ่านของแสง และคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิตตามมาตราฐาน ASTM D790 อีกทั้งจะทำการศึกษาสภาพเส้นใยฟางข้าวและกัญชงที่ผ่านการปรับสภาพเส้นใยเปรียบเทียบกับเส้นใยที่ไม่ผ่านการปรับเส้นใย โดยคาดว่าประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตที่ใช้เส้นใยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพจะแตกต่างกับวัสดุคอมโพสิตที่ใช้เส้นใยที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิว เนื่องจากเส้นใยที่ไม่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวมีคุณสมบัติชอบน้ำ จึงเข้ากันได้ไม่ดีกับพอลิเมอร์เมททริกซ์ที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ และวัสดุคอมโพสิตที่มีอัตราส่วนแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการลามไฟและการดูดซึมน้ำที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีปริมาณเส้นใยที่แตกต่างกันและมีปริมาณพอลิเมอร์เมทริกซ์ที่แตกต่างกัน