เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Vibrio spp.ของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อการต้านเชื้อก่อโรคขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก นานอน, กุลภัสสร์ แสงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนัสสา ปลอดภัย, สาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Vibrio spp.ของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อการต้านเชื้อก่อโรคขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากใบฝรั่งที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันต่อการต้านเชื้อก่อโรคขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม