การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของเซนเซอร์ในดาวเทียม CubeSat

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวลักษณ์ ศรีสุภะ, ธนวิชญ์ ต้นเตย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายศรสนั่น นนที, สงกรานต์ บุตตะวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดจิ๋ว หรือ CubeSat ในปัจจุบันได้รับการยกระดับขึ้นจากยุคแรกของ การ

ออกแบบ และพัฒนาสร้างดาวเทียมในระดับวงโคจรต่ําโดยสถาบันการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการใช้งานใน

หลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้งในแง่การสํารวจทางภูมิศาสตร์ของโลก การถ่ายภาพ การสื่อสาร และการสํารวจ

อวกาศ โดยได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการตามประเภทของภารกิจที่ได้รับการจัดสร้างขึ้น แม้จะมี

ข้อจํากัดในเรื่องของอายุการโคจรในระดับวงจรโคจรต่ํา ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มทวีจํานวนของดาวเทียม

CubeSat ในปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงได้จัดทําโครงงานนี้ขึ้น เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของดาวเทียม CubeSat โดยจะ

ทําการส่งดาวเทียมนี้ขึ้นไปทําภารกิจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลก เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม ค่า

ความชื้นในชั้นบรรยากาศ ปริมาณของแก๊สต่าง ๆ ในชั้นบรรยากาศ และอุณหภูมิของระดับความสูงที่ปล่อย

ดาวเทียมขึ้นจากพื้น โดยทางคณะผู้จัดทําหวังว่าข้อมูลที่ได้มาจะมีประโยชน์ในการใช้พัฒนาความสามารถ และ

ประสิทธิภาพของดาวเทียม CubeSat นี้ได้