การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่จากเส้นใยเปลือกทุเรียน เสริมประสิทธิภาพด้วยน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอและยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสราภรณ์ จำปาแดง, นภสร บารชน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไข่จากเส้นใยเปลือกทุเรียน และสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus และเชื้อ E. coli ที่สามารถพบบนเปลือกไข่ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ อีกทั้งตัวบรรจุภัณฑ์ไข่นี้ยังมีการนำยางพาราเข้ามาผสมในบรรจุภัณฑ์ไข่นี้ด้วยเพื่อป้องกันความชื้นและกันกระแทกได้