การทำให้ปรากฏขึ้นของรอยลายนิ้วมือโดยใช้สารแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมฟอสเฟตจากเปลือกไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชาดา อนุภาพ, ถิรดา ก่อวิวัฒนานุกูล, สิรวิชญ์ สงวนพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสังคมได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้มีปัญหาต่างๆตามมาทั้งในด้านเศรษฐกิจ อัตรา

ค่าครองชีพสูงขึ้น การว่างงาน ความยากจนปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่

สถานการณ์ที่เกิดเหตุผู้กระทำผิดส่วนใหญ่มักจะทิ้งร่องรอยไว้อย่างไม่ตั้งใจ จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ความรู้ความสารถในการตรวจหาวัตถุพยาน การเก็บรวบรวม การรักษา และ

การส่งต่อวัตถุพยานที่ถูกวิธีให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจพิสูจน์วัตถุพยานในประเด็นที่สงสัยต่อไป ซึ่ง

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งในการตรวจพิสูจน์หลักฐานคือการพิสูจน์เอกลักษณ์ของผู้กระทำผิด

การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป คือ การตรวจสอบลายนิ้วมือ

เป็นวัตถุพยานที่สามารถใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้อย่างแม่นยำที่สุด เนื่องจากลักษณะลายเส้นที่ปรากฎบน

นิ้วมือแต่ละนิ้ว รวมถึงฝ่ามือและฝ่าเท้าของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ลายนิ้วมือในสถานที่เกิดเหตุมี

2 ลักษณะ คือ ลายนิ้วมือที่มองเห็นและลายนิ้วมือที่มองไม่เห็นลายนิ้วมือส่วนมากที่พบจะเป็นรอยนิ้วมือที่มอง

ไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น รอยลายนิ้วมือที่เกิดขึ้นบนฝุ่น

จากเหตุผลดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เราจึงมีความต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อทราบถึงวิธีการที่จะ

นำมาใช้ปฏิบัติในการหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวไม่มีรูพรุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ในทางด้าน

การพิสูจน์ยืนยันผู้เป็นเจ้าของลายนิ้วมือตัวที่เป็นผู้กระทำผิดในแต่ละคดี และเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการตรวจหารอยนิ้วมือแฝงบนผิวหนังที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต