การทําไข่มุกป๊อบด้วยผักคะน้าโดยใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณิศา อิ้งทอง, พัทธนันท์ ทองโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารโดยนำเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้อง