เครื่องฉีกทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัติถอดหัวฉีกได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพรรดิ ร่อนเเก้ว, วรัญญ์ ทองตำลึง, ธนทรรศน์ รองมาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา พวงสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ประเทศไทยส่งออกมากที่สุดในโลก ทว่าด้วยลักษณะภายนอกที่มีหนามรอบผลและเปลือกหนา ส่งผลให้การปอกทุเรียนจำนวนมากต้องใช้เวลาที่นาน จึงมีการพัฒนาเครื่องปอกทุเรียนขึ้นมา โดยเครื่องปอกทุเรียนที่นิยมจะมีอยู่หลักๆ 2 แบบ คือ การแยกแนวสาแหรกออกจากกัน (หัวฉีก 2 แฉก) และการแยกแนวสาแหรกทั้งหมดออกจากกันในครั้งเดียว (หัวฉีก 4 แฉก) แต่ทั้ง 2 แบบ จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน โครงงานชิ้นนี้จึงพัฒนานวัตกรรมเครื่องปอกทุเรียนอัตโนมัติแบบถอดหัวฉีกได้ ซึ่งสามารถปอกทุเรียนได้ทั้ง 2 แบบ เพื่อที่จะลดข้อเสียของแต่ละแบบ ควบคุมผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อขับมอเตอร์แกนชักระยะยืดจำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 ใช้สำหรับในการยกระดับขึ้นลงของที่วางหัวฉีก และ ชุดที่ 2 ใช้สำหรับหุบและกางของหัวฉีก มีการทดลอง 2 ชุด ชุดที่ 1 ใช้หัวฉีก 2 แฉก ชุดที่ 2 ใช้หัวฉีก 4 แฉก นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหัวฉีกแต่ละแบบ หาความสัมพันธ์ผ่านแบบจำลองคณิตศาสตร์ระหว่างอายุทุเรียนและเวลาที่ใช้ในการปอกทุเรียน