เครื่องยูวีซีฆ่าเชื้อโรคบนภาชนะในร้านอาหารแบบปกติใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรเดช ชูประสูตร, เมธพนธ์ คงพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรินทรา วันดี, นริศรา มหาธนินวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างเครื่องยูวีซีฆ่าเชื้อโรคบนภาชนะในร้านอาหารที่ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้