ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆของต้นมะม่วงหิมพานต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ใยแก้ว แก้วบางพูด, อารีนา ชายภักตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วงหิมพานต์ ( Cashew Tree ) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anacardium occidentale เป็นไม้ดอกยืนต้นขนาดกลาง อยู่ในวงศ์ Anacardiaceae ปัจจุบันเติบโตแพร่หลายทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อน เป็นพืชที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูง มะม่วงหิมพานต์เป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีลำต้นเดี่ยว แตกกิ่งก้านมีทรงพุ่ม ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เป็นไม้เนื้อแข็ง มีเปลือกหนาแข็งมีสีน้ำตาล มีระบบรากแก้ว แทงลึกลงในดิน มีลักษณะทรงกลม และมีรากแขนงแตกฝอยเล็กๆ ออกมาจากรากแก้ว มีสีน้ำตาล เป็นใบเดี่ยว มีลักษณะทรงรี มีก้านใบรองรับ มีขนอ่อนๆปกคลุม มีสีเขียว ออกดอกเป็นช่อ อยู่เป็นพวง ดอกมีลักษณะทรงกลม กลีบดอกจะมีสีเหลืองนวล มีก้านช่อดอกสั้น ออกที่ปลายกิ่ง

จากการศึกษางานวิจัยพบว่าในส่วนต่างๆของต้นมะม่วงหิมพานต์อาจมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารพฤกษเคมีมากกว่าผลไม้ เช่น สารประกอบ Phenol , Bioflavonoids และ Quercetin เป็นต้น มีคุณสมบัติช่วยในการป้องกันความเสียหายของเซลล์ และช่วยต่อต้านอาการอักเสบ อาการท้องเสีย ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัส

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และพฤกษเคมีของสารสกัดหยาบจากใบ เปลือก ราก และดอกมะม่วงหิมพานต์ โดยการแช่หมักด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ ได้แก่ Hexane , Ethylacetate และ Ethanol เพื่อสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล รวมไปถึงการนําไปประยุกต์ใช้ต่อในอนาคตทางด้าน อื่น ๆ ต่อไป