ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดแครงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินท์ บัวแดงดี, เฉลิมชัย ขุนอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล ขันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรตีนคือโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในการสร้างเซลล์แต่ละเซลล์ขึ้นมา ร่างกายของมนุษย์จะมีการผลัดเซลล์เก่าและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ขาดหายอยู่ตลอดเวลา โปรตีนจึงเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกาย โดยปกติร่างกายของมนุษย์สามารถรับสารอาหารประเภทโปรตีนได้ผ่านทาง อาหารจําพวกเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่รับประทานเข้าไป แต่ในอีกทางเลือกหนึ่งเราสามารถรับสารอาหารประเภท โปรตีนจากพืชบางชนิดได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องที่

ภาคใต้ของประเทศไทยนั้นเป็นบริเวณที่มีสภาพความชุ่มชื้นค่อนข้างสูงซึ่งทําให้เกิดพืชพันธุ์เฉพาะถิ่น ดังเช่นเห็ดชนิดหนึ่งที่มีความโดดเด่น สามารถพบได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคใต้ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของ ผู้คนในท้องถิ่นนั่นคือ เห็ดแครง และคนใต้นิยมเรียกเห็ดชนิดนี้ว่า “เห็ดยาง” เพราะสามารถพบเห็นได้ง่ายบน ท่อนไม้ยางพารา เห็ดแครงเป็นเห็ดขนาดเล็กมี ลักษณะคล้ายพัด ด้วยฐานมีก้านขนาดสั้น ๆ ยาวประมาณ 0.1-0.5 เซนติเมตร ดอกเห็ดกว้างประมาณ 1-3 เซนติเมตร ผิวด้านบนมีสีขาวปนเทาปกคลุมทั่วไป ลักษณะ ดอกเหนียวและแข็งแรง เห็ดแครงที่พบในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ลักษณะดอกเห็ดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ ท้องที่ ซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงปริมาณสารอาหารประเภทโปรตีนที่มีอยู่ในเห็ดแครง 100 กรัมนั้น จะพบปริมาณ สารอาหารประเภทโปรตีนที่สูงถึง 17.0 กรัม อีกทั้งเห็ดแครงยังมีคุณประโยชน์มากมายสามารถเป็นได้ทั้งอาหารและยา เพราะเห็ดแครงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งคาร์โบไฮเดรต และเห็ดแครงยังมีสารต้านเชื้อไวรัสสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือกสําหรับผู้รักสุขภาพหรือกลุ่มคน มังสวิรัติ แต่เนื่องจากเห็ดแครงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะพบมากบนท่อนไม้ยางพาราหรือต้นยางพาราที่ตัด โค่นไว้ เมื่อท่อนไม้ตายก็จะพบเห็ดแครงขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากในช่วงฤดูฝนการเดินทางไปในป่าเพื่อเก็บเห็ด ชนิดนี้จะต้องเดินทางเข้าไปในป่าที่มีระยะทางไกล ใช้ระยะเวลามากค่อนข้างยากลําบากในยุคปัจจุบัน

ทางคณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะศึกษาหาแนวทางการเพาะเห็ดแครงที่สามารถเก็บเกี่ยว ผลผลิตได้ง่ายและมีปริมาณโปรตีนที่สูงเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกให้กับบุคคลผู้รกัสุขภาพและกลุ่มคน มังสวิรัติที่ต้องการบริโภคโปรตีนทางเลือกจากพืชเพื่อทดแทนการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยตรง