ศึกษาร้อยละของความเสียหาย QR Code ที่มีผลต่อการสแกน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรินทร์ สินทรัพย์, ชนิสรา พึ่งถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์จึงมีการพัฒนาไปก้าวไกลขึ้นทุกๆวัน ทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย ในการใช้ชีวิตมากขึ้น แต่เมื่อศึกษาที่มาของเทคโนโลยีต่างๆจะพบว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่นั้นมีจุดกำเนิดมาจาก คณิตศาสตร์ เช่น Barcode QR Code เป็นต้น และปัจจุบัน QR Code ซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนามาจาก Barcode เริ่มเป็นแพร่หลายอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้งานง่ายและมีประโยชน์หลากหลาย เช่น ใช้ในการจ่ายเงิน ใช้ในการเพิ่มช่องทางการติดต่อ เป็นต้น สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลาย และมีช่องทางการสร้างที่ง่าย

คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหลักการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบการทำงานของ QR Code และร้อยละของความเสียหายของ QR Code ที่ยังสามารถอ่านข้อมูลได้ เพื่อที่จะนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและพัฒนา QR Code ต่อไปในอนาคต