การหาระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางจากโรงอาหารไปยังสถานที่ต่างๆในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณทิรา หมวดทอง, บัวบุณ ธรรมาเจริญราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา อุทก, นงลักษณ์ อัตถกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหาระยะทางที่สั้นที่สุดกับเส้นทางเดินในโรงเรียน เป็นวิธีการที่ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางจากโรงอาหารไปยังสถานที่ต่างๆในโรงเรียน ด้วยการใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีกราฟเป็นพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เพื่อให้ได้เส้นทางที่สั้นที่สุด และสะดวกสบายมากที่สุด โดยมีปัจจัยในการเปรียบเทียบความสะดวกสบาย ได้แก่ การมีหลังคาบริเวณทางเดิน การมีไฟทางเดิน ความสะอาด และความปลอดภัย พบว่ามีจุดปลายทางจำนวน 23 จุด และมีเส้นทางการเดินทั้งหมด 65 เส้นทาง และคณะผู้จัดทำเป็นหนึ่งในนักเรียน จึงมีความคิดที่จะทําโครงงานหาระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางจากโรงอาหารไปยังสถานที่ต่างๆในโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โดยเราสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลภายในโรงเรียน จัดทำเป็นรายงานและแสดงผลงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้จากการทำโครงงานในครั้งนี้