การหาพื้นที่น้อยที่สุดของรูป n เหลี่ยมที่ล้อมรอบวงกลมรัศมี r

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรณัชย์ ฤทธิเดช, หยาดเพชร ลิ่วรุ่งเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหาสูตรพื้นที่น้อยสุดของรูป n เหลี่ยมต่างๆมักเป็นปัญหาที่น่าสนใจ จึงทำให้มีโจทย์คณิตศาสตร์จำนวนไม่น้อยเลยที่สร้างรูปที่ต้องการหานั้นล้อมรอบวงกลม เพราะสามารถหาได้หลายวิธี และการหาพื้นที่โดยใช้ความรู้เรื่องสูตรการหาพื้นที่ ความสัมพันธ์ของรูปหลายเหลี่ยมกับรูปวงกลม และอสมการเลขคณิต-เรขาคณิต เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่มีนักคณิตศาสตร์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแนบในวงกลมเช่นเดียวกับโครงงานเดิมก่อนหน้าที่คณะผู้จัดทำได้เคยศึกษามา

ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงได้เกิดความสนใจที่จะศึกษาวิธีการที่จะสามารถหาพื้นที่น้อยสุดของรูป n เหลี่ยมที่ล้อมรอบวงกลมรัศมี r โดยใช้ความรู้เรื่องสูตรการหาพื้นที่ ความสัมพันธ์ของรูปหลายเหลี่ยมกับรูปวงกลม และอสมการเลขคณิต-เรขาคณิตมาร่วมด้วย เพื่อนำสูตรที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อไป