แบบจำลองระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ ทองหนูนุ้ย, สิรวิชญ์ รำไพรุจิพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์, อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันความต้องการในใช้การพลังงานไฟฟ้ามีมากขึ้นซึ่งการผลิตไฟฟ้าต้องการเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตเช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ให้เกิดมลพิษต่ออากาศ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งทดแทนเช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน เพราะเป็นแหล่งพลังงานสะอาด ไม่มีจำกัด รวมทั้งการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือใช้ ด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก

เทอร์โมอิเล็กทริกเป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยมีการกลไกการทำงานจาก อุณหภูมิที่แตกต่างกันของจุดสองจุดมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยจัดโครงสร้างให้ผนังด้านใดด้านหนึ่งอุณหภูมิสูง อีกด้านอุณหภูมิต่ำกว่า หลักการดังกล่าวเป็นพลังงานสะอาดอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าที่นำมาใช้ประโยชน์ได้

ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูง เครื่องปรับอากาศจึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความนิยมเครื่องปรับอากาศมีการระบายความร้อนซึ่งเป็นพลังงานความร้อนเหลือใช้ ทำให้อุณหภูมิภายในและภายนอกห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเเตกต่างกัน ทางผู้จัดทำจึงได้ออกเเบบนำความร้อนนำความร้อนส่วนที่เหลือของเครื่องปรับอากาศมาใช้ในการออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก