แบบจำลองลูกระนาดรถบนถนนโดยใช้วัสดุ non Newtonian fluid

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐยศ แก้วสุด, ภาสวร ว่องธนาพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บนท้องถนนที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในปัจจุบันนั้น มีส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน นั่นก็คือ ลูกระนาด ซึ่งลูกระนาดจะลักษณะเป็นเนินบนถนน เพื่อช่วยชะลอความเร็วของรถบนท้องถนนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วที่มากเกินไป แต่อุบัติเหตุจากลูกระนาดที่ก่อกับรถยนต์ก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน โดยแม้จะขับรถยนต์บนลูกระนาดด้วยความเร็วที่น้อย ก็อาจส่งผลให้ช่วงล่างของรถยนต์พังเสียหายได้ และลูกระนาดทั่วไปที่ผลิตจากวัสดุหินจากยางมะตอย อาจสึกกร่อน เกิดการยุบตัว แตกหักได้ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างแบบจำลองลูกระนาดที่ผลิตจากวัสดุประเภท non Newtonian fluid ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นของไหลที่สามารถปรับลักษณะและคุณสมบัติได้ตามแรงที่มากระทำกับตัววัสดุ เพื่อสร้างความแข็งแรงของลูกระนาดให้มากขึ้นและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนนได้อีกด้วย โดยวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพวัสดุ non Newtonian fluid และเพื่อออกแบบโครงร่างและประสิทธิภาพแบบจำลองลูกระนาด ทำการทดลองผสมวัสดุ non Newtonian fluid และทำการออกแบบและสร้างลูกระนาดจำลอง นำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง คือ ประสิทธิภาพวัสดุ non Newtonian fluid และ ประสิทธิภาพแบบจำลองลูกระนาด (ความเค้นแรงกด, ความแข็งแรง. ความเครียด) มาเปรียบเทียบกับลูกระนาดปกติ เปรียบเทียบสภาพของยานพาหนะที่ใช้งานบนลูกระนาดปกติกับลูกระนาดจำลองที่สร้างด้วยวัสดุ non Newtonian fluid แล้วบันทึกและสรุปผล โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือสามารถออกแบบและสร้างลูกระนาดจำลองที่สร้างจากวัสดุ non Newtonian fluid เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ และสามารถสร้างชิ้นงานจริงจากแบบจำลองนี้ได้