เเผ่นพื้นกันลื่นจากยางพาราเเละเส้นใยปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทรา จารุพานิช, โยษิตา วัฒนาสิริ, ฉัตรกมล จันทนพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกของเกษตรกรรมเป็นสำคัญและปัจจุบันพบว่าราคาของน้ำยางพาราและปาล์มมีราคาตกต่ำลงมากจากกราฟการส่งออกของน้ำยางพาราและปาล์มพบว่ามีการส่งออกน้อย ดังนั้นทางกลุ่มจึงสนใจอยากศึกษาวิธีการนำน้ำยางพาราและผลผลิตจากปาล์มมาเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรโดยทางกลุ่มได้สนใจการนำน้ำยางพาราและเส้นใยจากปาล์มมาทำแผ่นพื้นกันลื่นโดยแผ่นพื้นกันลื่นจะใช้อัตราส่วนของเส้นใยปาล์มที่ต่างกันและจะวางแนวของเส้นใยปาล์มต่างกัน โดยวางแนวขวาง แนวทาง และแนวสลับ เพื่อต้องการแผ่นพื้นกันลื่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีความแข็งแรงมากที่สุด จากนั้นนำมาทดสอบความแข็งแรง แรงดึงและการดูดซับน้ำของแผ่นพื้นกันลื่นและนำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบของแผ่นพื้นกันลื่นแต่ละแบบที่แตกต่างกัน และหาว่าแผ่นพื้นกันลื่นที่มีอัตราส่วนของเส้นใยปาล์มและการวางตัวของเส้นใยปาล์มลักษณะใดที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ทนต่อแรงดึงมากที่สุดและมีความสามารถในการดูดซับน้ำมากที่สุดแล้วจึงนำไปขายให้สู่ท้องตลาดต่อมา