เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐญา จิระธนาไพบูลย์, กิรณา สุขเสดาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเตาอบแห้งที่มีประสิทธิภาพในการทำให้แห้งได้ดีกว่าการตากแดดแบบธรรมดา โดยอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่บอร์ดArduino พัดลมดูดความชื้น thermistor จอ lcd และแผ่นโพลีคาร์บอเนต หลักการที่ใช้ในการออกแบบมีต้นแบบมาจากการทำงานของเรือนกระจกปลูกต้นไม้ที่ใช้วัสดุที่กันไม่ให้อากาศร้อนที่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ออกไปได้ ร่วมกับหลักการของโค้งพาราโบลาที่ทำให้รับแสงอาทิตยได้ดีขึ้น ตัวแปรต้นของการทดลองคือการตากแดด และการใช้เตาอบ ตัวแปรตามคือความชื้นในดอกอัญชันหลังอบและตาก ตัวแปรควบคุมคือ ชนิด ปริมาณความสดของดอกอัญชันและระยะเวลาที่ใช้ กระบวนการในการทำงานเริ่มจากการหาข้อมูล กำหนดตัวแปร ออกแบบการทดลอง ทดลอง วิเคราะห์ผล ออกแบบเตาอบ สร้างแบบจำลองทดสอบการทำงาน ดูผลและแก้ไข สร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาอบกับการตากแบบธรรมดาแล้วสรุปผล การวัดผลการทดลองใช้วิธีการชั่งน้ำหนักดอกอัญชันก่อน-หลังอบหรือตาก และคำนวณหาเปอร์เซนต์ความชื้นที่สูญเสีย และวัดอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของสองวิธี อุปกรณ์ที่ใช้วัดได้แก่เครื่องชั่งและเทอร์โมมิเตอร์ หลังการทดลองพบว่าความชื้นในอัญชันที่หำให้แห้งโดยใช้เตาอบเหลือน้อยกว่าการทำให้แห้งโดยใช้วิธีตากแดด