เตาปิ้งไร้ควันประหยัดเชื้อเพลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิชา ชนประทาน, พิชามญชุ์ อนุกูลการกุศล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเตาปิ้งไร้ควันประหยัดเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพของเตาปิ้งที่อาศัยหลักการสะท้อนของพาราโบลา และเพื่อลดควันจากการปิ้งด้วยเตาทั่วไป ผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาออกแบบและสร้างเตาปิ้งไร้ควันประหยัดเชื้อเพลิงแบบแก๊ส หัวอินฟราเรด โดยวางตำแหน่งหัวเตาอินฟราเรดให้เป็นแนวตั้ง เปรียบเทียบรูปทรงของแผ่นสะท้อน คำนวณความสูงของเตาและทดลองวัดอุณหภูมิเหนือเตาเพื่อวางหัวเตาอินฟราเรดซึ่งได้ 18 เซนติเมตร โดยวางแผ่นอินฟราเรดไว้ที่จุดโฟกัสของพาราโบลา ประกอบเตาและ โครงพาราโบลา ติดแผ่นสะท้อนพาราโบลา ติดฉนวน ติดแผ่นสะท้อนโค้งเหนือเตา เปรียบเทียบปริมาณความร้อนที่ได้ระหว่างเตาปิ้งไร้ควันประหยัดเชื้อเพลิงกับเตาปิ้งประหยัดเชื้อเพลิง

จากการทดลองข้างต้น ผู้พัฒนาจึงทำการทดสอบประสิทธิภาพของเตา ด้วยวิธีการนำน้ำปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร มาต้มและวัดอุณหภูมินาน 10 นาที จากนั้นนำผลที่ได้มาคำนวณหาปริมาณความร้อน เปรียบเทียบกับเตาปิ้งประหยัดเชื้อเพลิง พบว่าเตาปิ้งไร้ควันประหยัดเชื้อเพลิงสามารถให้ความร้อนได้มากกว่าเตาปิ้งประหยัดเชื้อเพลิง 24.48%