การศึกษาปุ๋ยอินทรีย์จากถังหมักขยะอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณวิชญ์ ระมิงค์วงศ์, กันตพัฒน์ อนันตเรืองเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิคม พุทธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ มีปริมาณของเศษขยะที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเศษขยะพวกนี้เมื่อนำไปทิ้งทำให้เกิดผลเสียตามมาหลายประการ เช่น ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและส่งผลให้ระบบนิเวศเสียตามไปด้วย ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้ระบุไว้ว่า การทิ้งขยะของคนไทยต่อครัวเรือนนั้น ปัจจุบันเฉลี่ยคิดเป็น 1.4 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน จากทั้งหมด 27.06 ล้านตัน และเกินกว่าครึ่งเป็นขยะอาหาร ซึ่งในประเทศไทย มีสถิติชัดเจนว่า ในจำนวนขยะที่ต้องจัดการกำจัด มีขยะที่เป็นเศษอาหาร ถึง 64 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากทุกวัน จากปัญหาดังกล่าว ทางกลุ่มจึงหาแนวทางในการลดขยะจากเศษอาหาร โดยการนำเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งทางกลุ่มได้ทดลองสร้างสิ่งประดิษฐ์ คือ เครื่อง Food cycle เพื่อช่วยในการเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลายเศษอาหาร

กลุ่มศึกษาขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จุลินทรีย์ การหมักปุ๋ยอินทรีย์ และกำหนดแนวคิด ในการประดิษฐ์เครื่องช่วยเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของเศษขยะอาหาร เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการย่อยสลายของเศษอาหารและของจุลินทรีย์ จากเครื่อง Food cycle ซึ่งมีหลักในการทำงานด้วยระบบการเติมอากาศ

จากการแนวคิดเร่งปการย่อยสลายของเศษขยะอาหาร ด้วยระบบการเติมอากาศ แทนการปล่อยให้เศษขยะอาหารย่อยสลายด้วยวิธีการฝังกลบ จะช่วยลดระยะเวลาในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารที่เหลือทิ้งภายในครัวเรือน สงผลให้สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมลดมลพิษจากการเน่าเสียของเศษขยะอาหารที่มีปริมาณมากในแต่ละครัวเรือน