การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขุดโพรงของจิ้งโกร่งเเละสาเหตุในการคงสภาพของโพรงสำหรับการต่อยอดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คีตพัช ธรรมปัญญา, จิระพงศ์ ทาสิงห์คำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จิ้งโกร่ง (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Brachytrupes portentosus ) เป็นเเมลงที่ได้รับความนิยมทางเศรษฐกิจเนื่องจากสามารถบริโภคและให้โปรตีนสูงถึง12.8 กรัม ต่อน้ำหนักเเห้ง 100 กรัม มีวงจรชีวิตแบบ gradual metamorphosis ดำรงชีวิตได้ประมาณ333.3วัน แต่จิ้งโกร่งนั้นมีอัตราการรอดชีวิตต่ำเพราะมีนิสัยอยู่อย่างสันโดษและเมื่ออยู่ร่วมกันกับจิ้งโกร่งตัวอื่นมักจะเกิดการต่อสู้กันจนบาดเจ็บหรือตายได้ นับตั้งเเต่การฟักออกจากไข่ของจิ้งโกร่งได้ระยะหนึ่ง ตัวอ่อนจิ้งโกร่งบางตัวจะออกจากโพรงที่เเม่ของตนได้วางไข่ไว้เพื่อขุดโพรงใหม่ เเละในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เมื่อเสร็จสิ้นการผสมพันธุ์ตัวเมียจะขุดโพรงอีกครั้งเพื่อวางไข่ ดังนั้นคณะผู้จัดทำเห็นว่าการขุดโพรงของจิ้งโกร่งเพื่อการดำรงชีวิตมีความน่าสนใจ จึงอยากที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการขุดโพรงของจิ้งโกร่งเเละสาเหตุที่โพรงของจิ้งโกร่งคงสภาพอยู่ได้โดยไม่ทรุดตัว เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่จำลองจากที่อยู่ตามธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงจิ้งโกร่งอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน