การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลูกบอลดับเพลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐกุล เบญจกุล, กุลภรณ์ คงผอม, จินตสิทธิ์ เพชรฉิม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันการเกิดเพลิงใหม่ในสถานที่ต่างๆเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะมีวัตถุไวไฟเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และในชีวิตประจำวันการทำกิจกรรมต่างๆก็สามารถก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ เช่น การใช้เตารีด การใช้เตาแก๊สในการทำอาหาร เป็นต้น จึงมีการหาวิธีการดับเพลิงที่สะดวกสบายต่อการใช้งานมากที่สุด เช่นการดับเพลิงด้วยน้ำ แต่มีข้อเสียคือ เสียแรง เสียเวลาและใช้เวลานาน การดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง มีข้อเสียคือ ทำจากวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และมีราคาสูง ดังนั้นทางกลุ่มจึงประดิษฐ์ลูกบอลดับเพลิง ซึ่งทำจากวัสดุธรรมชาติ คือ ยางพารา ทำให้ย่อยสลายได้ง่าย และเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพารา ซึ่งภายในบรรจุสารที่ใช้ในการดับเพลิง ได้แก่ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต และ กรดคาร์บอนิก โดยได้ออกแบบเป็นรูปทรงกลมกลวง เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขี้น