การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและมุมของไฟฉายที่มีผลต่อพื้นที่ของภาพฉาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิชานันท์ ลัคนาศิโรรัตน์, อารยา สุวรรณโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและมุมของไฟฉายกับภาพฉายที่เปลี่ยนแปลงไปและหาสมการทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้มีแสงสว่างเพียงพอในพื้นที่ที่ต้องการ โดย ทางผู้จัดทำจะมีการทดลองหาความสัมพันธ์โดยการใช้ไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดแสงและมีฉากรองรับแสง หลังจากทำการทดลองก็จะนำผลที่ได้มาหาสมการทางคณิตศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและมุมของไฟฉายต่อไป