การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแก้วน้ำทรงกรวยยอดตัดและการเอียงของแก้วที่ทำให้น้ำไม่หก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา แก้วเกื้อ, เจริดลักษณ์ วัฒนะประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแก้วน้ำทรงกรวยยอดตัดและการเอียงของน้ำที่ทำให้น้ำไม่หก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกรวยยอดตัดและปริมาตรน้ำ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่หน้าตัดของผิวน้ำและการเอียงแก้ว และเพื่อศึกษามุมการเอียงของแก้วน้ำที่ทำกับพื้น ได้ผลดังนี้

1.สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความสูงของแก้วทรงกรวยยอดตัด

2.สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวหน้าตัดของผิวน้ำและมุมระหว่างพื้นกับแก้วทรงกรวยยอดตัด

3.สมการแสดงการหามุมระหว่างพื้นกับแก้วทรงกรวยยอดตัดที่มีผลจากปริมาตรน้ำของแก้วที่เกือบหก