ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบพลูต่อการยับยั้งเชื้อขอบใบแห้งในข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร ดีบุรี, มณฑิรา สงพัฒน์, ธรรพ์ณธร สาดมุณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิขิต จิตโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบพลูต่อการยับยั้งเชื้อขอบใบแห้งในข้าว มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบจากใบพลูต่อการยับยั้งเชื้อขอบใบแห้งXanthomonas oryzae pv. oryzae ในห้องปฏิบัติการ โดยนําใบพลูซึ่งเป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่พบได้ง่าย และมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา มาแช่กับเอทานอล 95% ในอัตราส่วนใบพลูบดละเอียด 1 กรัมต่อ เอทานอล 95% 20 มิลลิลิตรเป็นเวลา 3 คืน แล้วกรองกากออก และปรับความเข้มข้นของสารกัดหยาบ ดังนี้ 0.5% 1% และ 2% v/v ตามลําดับ แล้วนําสารสกัดหยาบจากใบพลู น้ํากลั่นและเอทานอลไปทดสอบกับเชื้อขอบใบแห้ง โดยการทดสอบการยับยั้งเชื้อของสารสกัดหยาบจากใบพลูโดยการเลี้ยงเชื้อในอาหารPDA

คำสำคัญ: สารสกัดหยาบจากใบพลู,เชื้อขอบใบแห้ง