ถุงเพาะชำพืชจากสารเพคตินในใบเครือหมาน้อยที่สามารถย่อยสลายได้และเพิ่มธาตุอาหารหลักให้กับต้นอ่อนของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภิญญา จูมพิลา, มนัชชานันท์ ผุยมาตย์, ภควัต กลางเสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุบลวรรณ เลี้ยวอุดมชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทำโครงงานเรื่อง ถุงเพาะชำจากสารเพคตินในใบเครือหมาน้อย ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานคือ เพื่อมุ่งเน้นคิดค้นเกี่ยวกับการผลิตวัสดุที่สามารถทดแทนถุงเพาะชำพืชพลาสติก จากแหล่งที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่น โดยเป็นโครงงานประเภททดลองซึ่งจะเลือกใช้ ใบเครือหมาน้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการสกัดสารเพคติน(pectin) ที่เป็นพอลิแซคคาไรด์(polysaccharide) ซึ่งสารเพคตินจะมีคุณสมบัติทำให้เกิดเจลได้ดี จับอากาศได้ดี เมื่อนำมาปั่นเป็นน้ำจะมีการจับตัวกันเป็นวุ้น และจะใช้สารอาหารของพืช เช่น ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มาผสมเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืช จากนั้นนำไปขึ้นรูปและอบด้วยตู้อบลมร้อน

จากนั้นเมื่อได้ผลิตภัณฑ์จากใบเครือหมาน้อยแล้วนำไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับถุงเพราะชำจากพลาสติกว่าแบบใดช่วยในการเจริญเติบโตของพืชได้มากกว่า และศึกษาความสามารถในการย่อยสลายของถุงเพาะชำพืชจากสารเพคตินในใบหมาน้อย