การศึกษาและพัฒนาชุดตรวจสอบเห็ดพิษเบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนาถ ศรีลาภูมิ, ภริดา เด่นไชยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ แพทย์จันลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีประชากรบางกลุ่มที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร โดยที่ไม่มีการทดสอบอย่างแน่ใจได้ว่าเห็ดที่นำมาใช้นั้นสามารถนำมารับประทานได้หรือไม่และเมื่อรับประทานเข้าไปพบว่ามีอาการผิดปกติเนื่องจากเห็ดที่รับประทานเข้าไปเป็นเห็ดพิษ จึงต้องมีการศึกษาวิธีการตรวจสอบเห็ดพิษเบื้องต้นขึ้นมาใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเป็นความรู้ให้แก่บุคคลที่ต้องการจะศึกษา

ผู้พัฒนาโครงงานจึงได้คิดค้นการศึกษาและพัฒนาชุดตรวจสอบเห็ดพิษเบื้องต้น ซึ่งศึกษาได้จากการทดลองนำเห็ดชินดที่มีพิษและเห็ดชนิดที่ไม่มีพิษมาทดลองกับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ คือ หอมแดง ข้าวสาร ข้าวเหนียว ปูนแดง ปูนขาว โดยจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเห็ดทั้งสองชนิดเมื่อต้มข้าวสารและตัวอย่างเห็ดพร้อมกัน แล้วพบว่าข้าวสารสุกแสดงว่าเห็ดนั้นไม่มีพิษและเมื่อทดลองต้มหอมแดงและเห็ดพร้อมกันแล้วพบว่าหอมแดงเปลี่ยนสีแสดงว่าตัวอย่างเห็ดนั้นมีพิษ จากนั้นบันทึกและสรุปผลการทดลอง