นวัตกรรมสีย้อมกึ่งสำเร็จรูปจากดอกบัวแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวรินทร์ สุทธิบาก, ปรินดา แสงแก้ว, อรอนงค์ ปลัดบาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนี พันธผล, ณัฐณิชา คำกันยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการย้อมสีด้วยวิธีดั้งเดิมและการใช้ซิงค์ออกไซด์ร่วมกับสารเชื่อมโยง

ต่อการดูดซับสารแอนโทไซยานินจากดอกบัวแดงในเส้นด้ายฝ้ายและเส้นไหม คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาสีย้อมจากดอกบัวแดงเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูป เพื่อเป็นนวัตกรรมในประยุกต์ใช้ย้อมเส้นด้ายฝ้ายและเส้นไหมและอื่นๆ อีกต่อไป โดยใช้การอบแห้งด้วยสุญญากาศร่วมอินฟราเรด เป็นเทคโนโลยีการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งได้ โดยระบบสุญญากาศจะเป็นกระบวนการลดความดันในขณะอบแห้งเพื่อช่วยในน้ำในเนื้อผลิตภัณฑ์เกิดการรัเหยที่อุณหภูมิต่ำ ช่วยลดพลังงานความร้อนที่ใช้ในการอบแห้ง (อำไพศักดิ์ ทีบุญมาและศักชัย จงจำ,2553) แต่การอบแห้งด้วยสุญญากาศเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าน้ำในผลิตภัณฑ์มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่ผิว จึงเกิดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว มีการกระจายของรังสีความร้อนอย่างสม่ำเสมอติดตั้งง่าย และประหยัดพลังงาน (อำไพศักดิ์ ทีบุญมาและธนภัทร สุวรรณกูฏ,2549)