วัสดุกันกระแทกจากเส้นใยกาบหมากผสมน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ระพี​พรรณ​ ปานแก้ว, ธิดารัตน์ จินดาสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีติมา มูรติการ, พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยกาบหมากผสมน้ำยางพารามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติการกันกระแทกของวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยกาบหมากผสมน้ำยางพาราได้แก่ แรงกระแทก ความยืดหยุ่น แรงฉีกขาด และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยกาบหมากผสมน้ำยางพารากับวัสดุกันกระแทกทั่วไป