ฟิล์มบริโภคได้จากเพคตินสกัดจากเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์ภักดี เรืองวิชา, อารียา จันทร์จำรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ ธรรมทักษ์, พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องฟิล์มบริโภคได้ (edible film) จากเพคตินสกัดจากเปลือกผลไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเพคตินจากเปลือกผลไม้ที่สกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ น้ำส้มสายชูกลั่น น้ำมะนาวและน้ำเปล่า เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเพคติน กลีเซอรอลและแป้งมันสำปะหลังที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มบริโภคได้ ได้แก่ ความหนา สี การละลายน้ำ และระยะเวลาที่ใช้ในการต้านแรงดึงขาดของแผ่นฟิล์ม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อฟิล์มบริโภคได้ในการนำไปประยุกต์ใช้ห่อขนมกาละแมและข้าวเหนียวกวน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความพึงพอใจคือ ครู นักการภารโรง จำนวน 10 คน และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย กระบี่ ชั้น ม.5 จำนวน 40 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป้าหมายเพื่อลดปัญหามลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม