กล่องอุปกรณ์ถอดประกอบได้สำหรับรถเข็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พฤธ สิริวิบูลย์, ยศพัทธ์ ยิ่งยืนยง, ธนพัฒน์ เฉิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษา จีนเจนกิจ, วีรวุฒิ เทียนขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานกล่องอุปกรณ์ถอดประกอบได้สำหรับรถเข็นนี้ถูกจัดทำขึ้นเนื่องจากคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุและผู้พิการบางรายไม่สามารถเดินได้ถ้าไม่มีผู้ดูแล จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปทำสิ่งต่างๆได้ จำเป็นต้องมีบุคคลคอยดูแล คอยช่วยพยุงอยู่ตลอดเวลา หรือนั่งรถเข็นสำหรับผู้พิการซึ่งการจะเคลื่อนที่ต้องอาศัยแรงจากการดันล้อของผู้นั่งบนรถ หรือแรงผลักจากผู้ที่ดูแล เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีเพิ่มขึ้นทำให้มีสินค้าอย่าง รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า ซึ่งข้อดีคือสามารถขับเคลื่อนด้วยการบังคับบนแผงควบคุมตรงบริเวณที่พักแขน ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนที่ของผู้ใช้รถเข็นมากขึ้น แต่ข้อเสียก็คือรถเข็นไฟฟ้ามีราคาสูง และน้ำหนักมากประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถซื้อจากราคาที่สูงนี้ รวมไปถึงบ้านของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาจเคยซื้อรถเข็นปกติ การที่ซื้อรถเข็นไฟฟ้ามาใหม่จะเป็นการสิ้นเปลืองเงินอย่างมาก คณะผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหาจึงได้หาแนวทางการแก้ไขจึงจัดทำโครงงานนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถทำกิจกรรมบางอย่างด้วยตนเองได้ โดยเป็นกล่องอุปกรณ์(ฺBoxset)ที่สามารถถอดประกอบเข้ากับรถเข็นแบบปกติได้ และมีราคาถูกจึงสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย

สำหรับในส่วนการวัดและประเมินศักยภาพของงานที่ได้จะวัดโดย1.ความสามารถในการเคลื่อนที่ โดยจะต้องควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเคลื่อนที่ไปโดยมีทิศทางและอัตราเร็วตรงตามความต้องการทุกครั้งที่ใช้งาน กล่าวคือ มีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จจากการทดสอบเป็น 100% และ2.การประเมินผลจากการความพึงพอใจของผู้ใช้งานจริง ซี่งคาดหวังว่าจะมีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยม