การแบ่งมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมออกเป็น 3 ส่วนที่เท่ากัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐจักร์ ทวีสุขเสถียร, ณัฐฏ์ธิดา ชัยอมรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการเรียนตรีโกนมิตินั้น ไม่ว่าอย่างไรก็จะใช้วงกลมในการอธิบายหรือการสอนเสมอ

การแบ่งมุมภายในวงกลมก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำเพื่อให้เข้าใจบทเรียน แต่ถ้าหากเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์ในการแบ่งมุม เช่น วงเวียนหรือครึ่งวงกลมได้แล้วเราจะมีวิธีในการแบ่งมุมภายในวงกลมอย่างไร