การแก้สมการวงกลม (x-h)² + (y-k)² = r² โดยใช้หลักการของเมทริกซ์ เพื่อหาค่าจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญญาดา สอนจ้อย, โชติกา ช่วงสุวนิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีจุดประสงค์ในการแก้สมการวงกลม (x-h)² + (y-k)² = r² โดยใช้หลักการของเมทริกซ์ เพื่อหาค่าจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม โดยทางคณะผู้จัดทำจะใช้กระบวนการเมทริกซ์ row operation ในการหาคำตอบของระบบสมการซึ่งกำหนดจุดค่าพิกัด (x, y) ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข 3 เงื่อนไข ได้แก่ ถ้าระบบสมการไม่มีคําตอบ แสดงว่าจุด 3 จุดอยู่บนเส้นตรง, ถ้าระบบสมการมีเพียงคําตอบเดียว แสดงว่า จุด 3 จุดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลม และถ้าระบบสมการมีหลายคําตอบและเป็นจํานวนจริงทั้งหมด แสดงว่าจุดทั้ง 3 จุด สามารถอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมได้มากกว่า 1 วง และใช้วิธีการตรวจสอบคำตอบโดยการแทนค่าลงในสมการรูปทั่วไปของวงกลม เพื่อตรวจสอบว่าสมการเป็นจริงหรือเป็นเท็จ