การแปรรูปไวน์กลิ่นใหม่ด้วยกระวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร โยพันดุง, บรรณสรณ์ ทองก้อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไวน์ (wine) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับเหล้า โดยมีการใช้ยีสต์ที่จะทำปฏิกิริยากับน้ำตาลในผลไม้และแปรเปลี่ยนเป็นเอทานอล คาร์บอนไดออกไซค์ และความร้อน ยีสต์และผลไม้หลายสายพันธุ์เป็นปัจจัยหลักในไวน์หลากหลายชนิด ซึ่งพืชผักและสมุนไพรรวมทั้งเครื่องเทศ ไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเมื่อเปรียบเทียบกับไวน์จากผลไม้ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการแปรรูปไวน์กลิ่นใหม่ด้วน สมุนไพรกระวาน ทั้งผลและเมล็ดมีกลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดและเย็น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับสมุนไพรชนิดไหน ๆ กระวานจึงถือเป็นพืชสมุนไพรที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ และถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากทั้งในสูตรอาหารและตำรับยา โดยเริ่มจากการหาชนิดกระวานที่เหมาะสมสำหรับการทำไวน์ เปรียบเทียบระหว่างกระวานไทย และกระวานเทศ จากนั้นจึงนำไปทดสอบคุณภาพของไวน์ 4 คุณสมบัติ ได้แก่ ค่าความหวาน(ปริมาณของแข็งที่ละลายได้) ค่าความเป็นกรดและเบส ค่าทางประสาทสัมผัสทั้งกลิ่นและรส และสรรพคุณของกระวานเพื่อนำมาเปรียบเทียบคุณสมบัติ หลังจากนั้นผู้จัดทำจึงนำชนิดกระวานที่ดีที่สุด นำไปทดสอบหาอัตราส่วนระหว่างกระวานต่อน้ำ และยีสต์ต่อน้ำหมักเพื่อให้ได้ไวน์กระวานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาไวน์สมุนไพรที่ยังไม่เป็นที่นิยมในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นในด้านของส่วนผสมหรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ล้วนแล้วมีผลต่อคุณภาพของไวน์ทั้งสิ้น เพื่อทำให้ไวน์กระวานนั้นไม่ได้มีดีแต่เรื่องสรรพคุณของตัวสมุนไพร แต่ยังมีรสและกลิ่นที่สามารถทำให้ไวน์สมุนไพรเป็นที่สนใจในท้องตลาดมากยิ่งขึ้น